OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Níže uvedené obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) v platném znění a řídí se právním řádem České republiky.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.nyaderm.com (dále jen „internetový obchod“), provozovaného společností NutriGuru, s. r. o.. Společnost NutriGuru, s. r. o. dále prohlašuje, že výrobek NYADERM®, resp. NYADERM® Anti-aging Drink včetně všech chuťových variant, je klasifikován jako doplněk stravy, a je určen pro konzumaci zdravými lidmi. Doplněk stravy NYADERM® Anti-aging Drink ve všech chuťových variantách není určen k diagnostickým ani léčebným účelům. Konzumace při nemoci a dalších zdravotních omezeních, v těhotenství, období kojení a u dětí do 12 let věku je podmíněna konzultací s ošetřujícím praktickým nebo dětským lékařem. Při konzumaci doplňku stravy NYADERM® Anti-aging Drink ve všech chuťových variantách je nutné dodržovat pravidelný pitný režim. Doplněk stravy NYADERM® Anti-aging Drink není náhradou pestré, vyvážené stravy a nejedná se o lék.

Níže uvedené obchodní podmínky blíže vymezují a upravují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost NutriGuru, s. r. o., se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4, IČ: 07536259, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 302664 a kupujícího (spotřebitele, podnikatele). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. v platném znění). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění).

Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém, slovenském, polském a anglickém jazyce a ve stejné jazykové mutaci může být uzavřena mezi prodávajícím a kupujícím kupní smlouva.

VYMEZENÍ POJMŮ

Prodávající je obchodní společnost NutriGuru, s. r. o., se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4, IČ: 07536259, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 302664. Prodávající je osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů prodává kupujícímu výrobky (zboží) nebo poskytuje služby.

Zákazníkem internetového obchodu je kupující (spotřebitel nebo podnikatel). Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který je podnikatelem.

Spotřebitelem je každý, kdo mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je jednak osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a vlastní odpovědnost výdělečnou činnost se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku a jednak obchodní společnost. Za podnikatele je mj. pro účely ochrany spotřebitele považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Prodávající seznámil kupujícího před uzavřením kupní smlouvy se základními informacemi vztahujícími se k němu samotnému, ke zboží a službám, k cenám, nákladům a platbám, právům z vadného plnění a právu na stížnost, k době trvání smlouvy a možnosti jejího ukončení, jakož i k právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem.

Kupující potvrzuje, že se s těmito informacemi, které jsou dále podrobně popsány v těchto obchodních podmínkách, před uzavřením kupní smlouvy seznámil a případné dotazy a upřesnění mu byly zcela a v celém rozsahu zodpovězeny.

Prodávající seznámil kupující v souladu s § 1811 občanského zákoníku v platném znění, zejména s:

a) svojí totožností;
b) označením zboží nebo služby;
c) cenou zboží nebo služby;
d) způsobem platby a způsobem dodání nebo plnění;
e) náklady na dodání, pokud tyto náklady nelze stanovit předem a údajem o tom, že mohou být účtovány dodatečně;
f) údaji o právech vznikajících z vadného plnění, o právu ze záruky a o dalších podmínkách pro uplatnění těchto práv;
g) údajem o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou;
h) údajem o funkčnosti digitálního obsahu včetně technických ochranných opatření;
i) údajem o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou podnikateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy, a zároveň také v souladu s § 1820 občanského zákoníku v platném znění, zejména s:
i.1 náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby;
i.2 údajem o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována;
i.3 v případě smlouvy s opakujícím se plněním, nejkratší dobou, po kdy bude smlouva strany zavazovat;
i.4 v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakující se plnění, údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
i.5 v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby určených způsobem podle písm. b);
i.6 pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis;
i.7 údajem, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
i. 8 údajem o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
i.9 jde-li o smlouvu podle § 1837 písm. l), s údajem, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, popřípadě za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne;
i.10 údajem o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

2. INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH

Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků, avšak bez nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní ceny kupní smlouvou za individuálně sjednaných podmínek.

Veškerá prezentace zboží umístěného v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedeným v internetovém obchodě mimo území EU je vždy uvedena v příslušené jazykové mutaci webu a dodáním zboží v rámci daného státu EU. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

Prodávající dále informuje, že:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího). Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy nebo nákupu na dobírku.

b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetí plnění kupujícím.

c) uzavírá smlouvy, jejímž předmětem může být i opakované plnění v rámci členství v NYADERM BEAUTY CLUB, tzn. smlouva může být uzavřena na dobu určitou (jednorázové plnění) nebo neurčitou (opakované plnění v rámci členství v NYADERM BEAUTY CLUBU).

d) ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném prodávajícím uvedeny včetně DPH. Náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy. Uvedené ceny nezahrnují případné náklady na proclení a celní poplatky (v případě objednávek mimo EU), ani případné náklady související s platbou za zboží (například dodatečné náklady při platbě poštovní poukázkou apod.).

e) spotřebitel má v rámci zákonem stanovených podmínek právo ve lhůtě 14 dnů odstoupit od smlouvy. Podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy jsou uvedeny níže.

f) v případě dotazů, připomínek nebo stížností se kupující (spotřebitel nebo podnikatel) může obrátit na e-mailovou adresu support@nyaderm.com  nebo na telefonní číslo +420 778 978 887 v pracovní dny denně od 09:00 – 17:00 hodin, mimo státní svátky, o víkendech od 13:00 do 16:00 hodin. Příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

Adresa pro reklamace: Bohdalecká 1460/8 Praha 10, 101 00.

3. JEDNORÁZOVÝ NÁKUP A ČLENSTVÍ V NYADERM BEAUTY CLUB

Kupující objednávkou zboží zadanou prostřednictvím telefonního operátora nebo elektronického obchodu www.nyaderm.com  závazně objednává zboží, a to buďto jednorázově („jednorázový nákup“) nebo zakupuje na dobu určitou, popř. dobu neurčitou členství v NYADERM BEAUTY CLUB tak, že zboží bude zasíláno po jednom kuse v pravidelných intervalech („členství NYADERM BEAUTY CLUB“), ve lhůtě a ceně uvedené v objednávce elektronického obchodu, popř. uvedeného při rozhovoru s telefonním operátorem, s tím, že:

– první zásilka zboží v rámci členství NYADERM BEAUTY CLUB (jednorázová zásilka) bude kupujícímu dodána do 5 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky prostřednictvím telefonního operátora nebo odesláním potvrzujícího e-mailu či SMS zprávy ze strany prodávajícího;

– další zásilky zboží v rámci členství v NYADERM BEAUTY CLUB jsou zasílány v intervalu, který je uveden v objednávkovém formuláři a tento interval počíná dnem stanoveným pro dodání první zásilky zboží;

– druh, množství zboží a místo dodání jsou sjednány v objednávce;

– kupující je oprávněn upravit zadání pro další zásilky, změnit termín dodání jednotlivé zásilky či všech dalších zásilek, pokud je žádost o tuto změnu písemně, telefonicky nebo e-mailem doručena prodávajícímu nejpozději do konce zveřejněné provozní doby zákaznického centra prodávajícího v 5. pracovní den předcházející stanovenému termínu dodání předmětné zásilky;

– prodávající se zavazuje kupujícímu zboží jednorázově nebo v těchto pravidelných intervalech dodávat a kupující se zavazuje platit za dodané zboží dohodnutou cenu, to vše za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami.

Objednání zboží a uzavření smlouvy prostřednictvím telefonního operátora:

Pro platné zadání objednávky prostřednictvím telefonního operátora je nutné uvedení a potvrzení identifikačních a kontaktních údajů kupujícího, určení druhu zboží, množství zboží a místa dodání.

Před konečným a závazným potvrzením objednávky je kupujícímu obsah objednávky a obsah obchodních podmínek zrekapitulován včetně případného sjednaného členství NYADERM BEAUTY CLUB.

ČLENSTVÍ V NYADERM BEAUTY CLUB (DÁLE JEN CLUB)

1. Každý zájemce o produkt NYADERMT® Anti-aging Drink se může stát členem Clubu.

2. Členství v Clubu je dobrovolné a vzniká na základě žádosti člena Clubu učiněné telefonicky nebo e-mailem nebo nákupem v internetovém obchodu.

3. Členství se uzavírá na dobu určitou nebo neurčitou a je nepřenosné a nepřevoditelné, s výjimkou možnosti zakoupit členství pro obdarovaného jako dárek v sekci Daruj NYADERM resp. v nákupním Košíku. Minimální doba trvání členství v Clubu je 2 měsíce. Po uplynutí této doby je možné, aby člen své členství v Clubu zrušil v souladu s bodem 6 písm. a).

4. Člen Clubu neplatí žádný členský příspěvek po celou dobu trvání členství.

5. Každý člen Clubu má po dobu trvání členství v Clubu právo na výhody vyplývající z členství v Clubu, zejména na slevy na produkt NYADERMT® Anti-aging Drink, a to takto:

Členství v NYADERM BEAUTY CLUB (opakovaný nákup)
ČTVRTLETNĚ
PERIODICITA
CENA
PŮVODNÍ CENA
ÚSPORA
NEOMEZENĚ
Min. 2x – max 3x / rok
1 999,- Kč / měsíc
71,- Kč / denní porce
2 490,- Kč / měsíc
89,- Kč / denní porce
982,- Kč / 2 odběry
-24,5 %
2 764 / 4 odběry
-38 %
2 490,- Kč / měsíc
89,- Kč / denní porce
1 799,- Kč / měsíc
64,- Kč / denní porce
Min. 4x a více / rok

6. Členství zaniká:

a) Oznámením člena o ukončení členství v Clubu. Oznámení musí být provedeno buď telefonicky na tel. č. +420 778 978 887 nebo e-mailem na: support@nyaderm.com. Oznámení o ukončení členství v Clubu nesmí být učiněno v době prvních dvou měsíců od vzniku členství v Clubu. V dalších měsících může člen Clubu ukončit členství vždy až po uplynutí 14 kalendářních dnů od objednání zboží.

b) ) Zrušení členství Clubem, jestliže člen Clubu nevyužívá výhody členství po dobu delší než 12 měsíců.

c) Úmrtím člena Clubu.

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY V ELEKTRONICKÉM OBCHODĚ WWW.NYADERM.CZ

a) Pro platné zadání objednávky v elektronickém obchodě www.nyaderm.com je nutné vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

b) Kupující je oprávněn před závazným potvrzením objednávky tuto objednávku zkontrolovat a změnit vyplněná data, případně zjistit a opravit chyby. Přehled objednávky je k dispozici kdykoliv v průběhu vyplňování nákupního formuláře po předchozím stisku tlačítek „Koupit“ nebo „Předplatit členství“ a zahájení nákupního procesu. Pokud s podobou objednávky kupující souhlasí, potvrzením objednávky kliknutím na tlačítka: „Pokračovat k expedici“, „Pokračovat k platbě“ a „Zaplatit“, nebo „Dokončit objednávku“, bude tato s konečnou platností odeslána ke zpracování. Toto odeslání je závazné. Dokončením objednávky kupující rovněž stvrzuje svůj souhlas s tím, že byl před uzavřením smlouvy seznámen s předsmluvními informacemi, že obsahu porozuměl a nežádá si žádná další doplnění ani upřesnění, s těmito obchodními podmínkami a dále s výší ceny za objednané zboží, včetně dopravních nákladů (pokud se jedná o jednorázový nákup i předplatné členství), platných v době učinění a odeslání objednávky.

c) Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce prodávající zašle e-mail s akceptací objednávky.

d) Jakmile kupující obdrží od prodávajícího potvrzující e-mail, je nabídka prodávajícímu k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce závazná až do doby dodání zboží kupujícímu. Teprve objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy podle § 1732 občanského zákoníku v platném znění, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena až doručením potvrzujícího e-mailu s akceptací objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu. Prodávající je povinen toto potvrzení odeslat kupujícímu neprodleně po obdržení objednávky. Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou uzavřenou dle těchto obchodních podmínek.

e) Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku zboží uvedeného na internetové stránce prodávajícího, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. O tom musí kupujícího bezprostředně informovat.

f) Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce, resp. v jazyce příslušné jazykové mutace dané stránky, na které kupující/spotřebitel poptávku učinil. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění v elektronické formě po dobu 5 let a není přístupná třetím osobám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z obsahu těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

4. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, SMS zprávy apod.) hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

a) prostřednictvím internetového obchodu, resp. registrací a členstvím v NYADERM BEAUTY CLUB;

b) vyplněním objednávkového formuláře bez registrace;

c) prostřednictvím rozhovoru s telefonním operátorem.

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Zaplatit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal; toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího. Neprodleně po přijetí objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

8. V případě, že došlo ke zjevné administrativní chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

KUPNÍ SMLOUVA

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové stránky, kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky zboží spotřebitelem a potvrzením o přijetí objednávky prodávajícím. Přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí spotřebiteli informativním e-mailem na spotřebitelem zadaný e-mail. Za případné chyby při přenosu dat nenese prodávající odpovědnost.

Je-li kupujícím podnikatel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího podnikateli s tímto jeho návrhem.

Uzavřenou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně postupu při řešení reklamace dle čl. X. těchto obchodních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky obsahující postup při reklamaci zboží dle čl. X. těchto obchodních podmínek je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část anebo i uzavřenou kupní smlouvu v těchto případech:
 zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží anebo byla kupní smlouva uzavřena na neobvyklé množství zboží, neobvykle nízkou či vysokou cenu, při zneužití softwarové chyby e-shopu apod. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena bez zbytečného odkladu zpět na jeho účet, a k uzavření kupní smlouvy nedojde, resp. uzavřená kupní smlouva bude zrušena. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Na právní jednání, kterým dochází k bezúplatnému poskytnutí dárků kupujícímu, se vztahují ustanovení občanského zákoníku upravující uzavření darovací smlouvy.

DODÁNÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, kupující se stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny, popř. autorizací předplatného k produktu na časově ohraničenou nebo neurčitou dobu v rámci tzv. členství v NYADERM BEAUTY CLUB.

Prodávající kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci v souladu s uzavřenou smlouvou.

Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Je-li kupujícím spotřebitel, platí toto ustanovení v případě, pokud dopravce určil kupující, aniž mu byl prodávajícím nabídnut. V opačném případě je věc kupujícímu odevzdána, až mu ji dopravce předá.

Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající věc pro přepravu.

POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO SOUVISEJÍCÍ S PŘEDMĚTEM KOUPĚ

Kupující zaplatí kupní cenu, popř. je mu v pravidelných měsíčních intervalech zasílána výzva (avízo) k platbě z jeho účtu. Po připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího je mu věc zaslána k převzetí a kupující má povinnost věc převzít.

Je-li kupující v prodlení s převzetím věci nebo s placením kupní ceny, uchová prodávající věc, může-li s ní nakládat, pro kupujícího způsobem přiměřeným okolnostem.

Převzal-li kupující věc, kterou zamýšlí odmítnout, uchová ji způsobem přiměřeným okolnostem.

Kdo uchovává věc pro druhou stranu, může ji zadržet, dokud mu druhá strana neuhradí účelně vynaložené náklady spojené s uchováním věci.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

5. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace nebo prostřednictvím rozhovoru s telefonním operátorem.

Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen bez zbytečného odkladu aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle, tj. nejméně po dobu 1 roku, nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Platbu dle kupní smlouvy je možno provádět pouze níže uvedenými způsoby:

a) bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího;

b) bezhotovostně platební kartou;

c) bezhotovostně prostřednictvím služby PayPal;

d) v hotovosti vkladem na přepážce banky ve prospěch účtu prodávajícího;

e) poštovní poukázkou ve prospěch účtu prodávajícího;

f) dobírkou;

g) elektronicky dalšími způsoby umožňujícími bezhotovostní platby jako např. služby: Apple Pay, GooglePay apod. tak, jak je bude prodávající postupně zavádět.

Konkrétní způsob platby je uveden na webové stránce internetového obchodu prodávajícího u konkrétní objednávky zboží a může být kdykoliv prodávajícím změněn. Rozsah možností zaplacení může být pro zákazníky různých států uveden rozličnými způsoby.

Dodatečné náklady na zaplacení zboží hradí kupující. Ve všech případech vyjma bezhotovostní platby kartou je kupující povinen uvést variabilní symbol platby, kterým je číslo objednávky. Bez variabilního symbolu nelze platbu přiřadit k příslušné objednávce, což může být důvodem časově náročnějšího zpracování objednávky. Prodávající si v tomto případě vyhrazuje až 7 pracovních dnů na ruční dohledání platby.

Platba bankovním převodem je platba za zboží klasickým bankovním převodem. Po dokončení objednávky vám bude na e-mail zasláno potvrzení s podklady pro platbu. Zboží vám bude odesláno až po připsání platby na náš účet.

Platby kartou a platebními tlačítky bank se provádí skrze zabezpečenou platební bránu Comgate. Poskytovatelem platební brány je společnost ComGate Payments, a.s.,

https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana, kontaktní údaje pro případné reklamace nebo dotazy k platbám: ComGate Payments, a.s. Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, e-mail: platby-podpora@comgate.cz, tel: +420 228 224 267.

Doprava zboží je zajištěna výhradně kurýrní společností. Pro využití jiného způsobu dopravy je nutný souhlas obou stran. V případě změny způsobu dopravy na základě požadavku kupujícího, nese riziko spojené se změnou dopravy kupující.

Pokud je nutno zboží doručovat opakovaně, či jiným než původně sjednaným způsobem z důvodu na straně kupujícího, náklady na doručení jsou účtovány kupujícímu.

Povinností kupujícího (spotřebitele) je při přebírání zboží kontrola stavu, úplnosti a obalu zboží. V případě poškození, porušení obalu, neúplnosti či podezření na nestandardní zacházení se zbožím má kupující právo zboží nepřevzít, a za přítomnosti přepravce tuto skutečnost zohlednit na základě vyhotovení záznamu do přepravních dokladů – Zápis o škodě. Kupující tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení reklamačního řízení.

7. ZÁRUKA ZA JAKOST, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

ZÁRUKA ZA JAKOST

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Kupujícímu nenáleží práva ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla zakoupena.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění (reklamaci), potvrdí mu druhá strana v písemné formě kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci. Plyne-li z prohlášení prodávajícího nebo z dokladu o předání, že prodávající dodal menší množství věcí, nevztahují se na chybějící věci ustanovení o vadách.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Kupující je povinen věc podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením svých povinností.

JAKOST PŘI PŘEVZETÍ

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

b) projeví-li se vada zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost v těchto dokumentech uvedená. Toto ustanovení neplatí v těchto případech:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím;

d) vyplývá-li to z povahy věci.

Pokud je na zboží uvedeno datum spotřeby, zkracuje se nebo prodlužuje se tato lhůta do data vyznačeného na obalu zboží.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

b) na odstranění vady opravou věci;

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny;

d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

V jiných případech platí (včetně případů, kdy kupující nezvolí své právo včas):

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.

To neplatí:

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady;

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím;

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě, prostřednictvím rozhovoru s tel. operátorem apod.), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku v platném znění právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Za standardní balení se v případě přípravku NYADERM® Anti-aging Drink včetně všech chuťových variant považuje originálně uzavřené měsíční balení (28 porcí) v černé obalové krabici a čtyřech menších krabičkách spolu s neporušeným transportním balením. Porušením standardního balení v případě přípravku NYADERM® Anti-aging Drink (t.j. originálně zalepené krabice) zaniká kupujícímu (spotřebiteli i podnikateli) nárok na odstoupení od smlouvy, jelikož v souladu s potravinovým právem nemůže výrobce garantovat zdravotní nezávadnost zboží v porušeném obalu, jelikož v souladu s Nařízením EU 1169/2011, kap. III, články 6-8, dále kap. IV, články 9-14, nesplňuje porušené balení požadavky na značení a balení potravin.

V souladu s § 1833 občanského zákoníku odpovídá spotřebitel podnikateli za snížení hodnoty vráceného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího s oznámením o odstoupení od smlouvy. K odstoupení od smlouvy lze využít formulář zde: FORMULÁŘ

Vyplněný formulář odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zaslat poštou na adresu provozovny prodávajícího či jej zaslat v příloze e-mailu na adresu elektronické pošty prodávajícího support@nutriguru.com. Prodávající bezodkladně potvrdí spotřebiteli v textové podobě, že oznámení o odstoupení od kupní smlouvy přijal.

Právo odstoupit od smlouvy nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění musí prodávajícímu na základě § 1831 odst. 1 občanského zákoníku v platném znění bez zbytečného odkladu nejdéle do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese v souladu a za podmínek daných v § 1820 odst. 1 písmeno g) občanského zákoníku v platném znění spotřebitel.

Spotřebitel má při využití práva na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů právo na vrácení nákladů za dopravné spojené se zasláním zboží prodávajícím na jeho adresu, a to v nejlevnější nabízené variantě dopravy. V souladu s § 1832 odst. 1 občanského zákoníku v platném znění vrátí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, stejným způsobem všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání v nejlevnější variantě dopravy, které od něho na základě smlouvy přijal. V souladu s § 1832 odst. 4 občanského zákoníku v platném znění není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Na kupní cenu, která má být spotřebiteli vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku v platném znění nemá zejména, v případě smluv:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele;

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů;

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby;

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

9. DORUČOVÁNÍ

Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

10. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

V případě, že dojde mezi NutriGuru, s. r. o., jako prodávajícím a kupujícím jako spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15120 00 Praha 2
E-mail: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde.

Dříve, než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, NutriGuru, s. r. o., doporučuje kupujícímu nejdříve kontaktovat prodávajícího za účelem vyřešení nastalé situace, a to buď e-mailem na email: support@nyaderm.com  nebo telefonicky na +420 778 978 887

11. POSTUP PŘI REKLAMACI ZBOŽÍ

Reklamaci je nutné oznámit co nejdříve buď písemně na adresu provozovny, telefonicky na telefonním čísle +420 778 978 887, nebo e-mailem na adresu support@nyaderm.com, a sdělit v čem reklamace spočívá. Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady. Postup reklamace je následující:

Výrobek k reklamaci si vyzvedne kurýr společnosti Zásilkovna, s.r.o. a doručí na adresu: Bohdalecká 1460/8, 101 00 Praha 10. Přeprava je v tomto případě hrazena stranou prodávajícího.

Zásilka musí být kompletní, včetně veškeré dokumentace a ve stavu, v jakém ji spotřebitel převzal při dodávce, případně s označeným místem závady. Ke zboží musí být přiloženy veškeré doklady a listiny, které původní zásilka obsahovala.

Vždy je nutné použít balicí papír nebo karton, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů.

V případě zaslání na náklady kupujícího se doporučuje zásilku pojistit.

V případě zaslání na náklady kupujícího nelze přijmout zboží zaslané na dobírku. Bezprostředně po obdržení reklamovaného zboží obdržíte od prodávajícího e-mailem potvrzení o převzetí, zároveň bude sjednán další postup. To samé platí o informacích o průběhu reklamace. Na základě přezkoumání bude vadné nebo poškozené zboží vyměněno, případně bude vrácena kupní cena. Zaslání nového zboží probíhá za stejných podmínek, jako v případě standardní objednávky.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů od obdržení reklamovaného předmětu. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta pro vyřízení reklamace se od tohoto data staví až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

12. SOUTĚŽE

Prodávající může vyhlašovat či pořádat různé soutěže určené pro kupující, zákazníky, příp. další neurčený okruh osob, který bude blíže specifikován v pravidlech dané vyhlášené soutěže (např. uživatele různých sociálních sítí apod.).

Bez ohledu na pravidla konkrétní soutěže si prodávající vyhrazuje vždy právo:

a) kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání;

b) soutěž kdykoliv zrušit, ukončit i bez udání důvodu a bez náhrady s účinností zveřejnění takového oznámení na dané sociální síti anebo na stránkách www.nyaderm.com.

Na výhru v soutěži nevzniká žádnému soutěžícímu právní nárok, nelze se domáhat vyplacení či předání výhry soudní cestou, vyhlášení soutěže není žádným veřejným příslibem ani veřejnou nabídkou.

Výhru v soutěži není možno vyměnit za jakékoliv jiné plnění, nelze ji započítávat, nelze ji směnit za hotovost ani jakoukoliv jinou hodnotu, slevu apod.

Soutěžní příspěvky bude posuzovat interní komise prodávajícího dle kritérií jednotlivých soutěží, prodávající není povinen zveřejňovat výsledky rozhodování této komise ani způsob jejího rozhodování. Bude-li mít prodávající oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře anebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, a které je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

Soutěžící přihlášením se do soutěže, tedy aktivním zapojením se a plněním podmínek soutěže, souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.

Výhry bude prodávající zasílat pouze na území České republiky, tedy prodávající nemá povinnost případnou výhru doručovat na adresu jinou, než adresu v České republice. Po dohodě se soutěžícím může prodávající na náklady soutěžícího zaslat výhru i na adresu mimo území České republiky.

Výhra účastníka soutěže, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně prodávajícího nebude možno doručit, propadá ve prospěch prodávajícího. Prodávající neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele nebo jiné osoby.

Soutěžící přihlášením se do soutěže, tedy aktivním zapojením se a plněním podmínek soutěže, souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.

SOUTĚŽE NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Soutěže organizuje společnost NutriGuru, s. r. o., z vlastní iniciativy a nezávisle na jednotlivých provozovatelích konkrétních sociálních sítí.

Bez ohledu na konkrétní pravidla dané soutěže na sociální síti si prodávající, kromě shora uvedeného, vyhrazuje tato práva:

a) Soutěže trvají vždy ve vymezeném čase uvedeném v příspěvku zveřejněném na dané sociální sítí, kterým se konkrétní soutěž vyhlašuje. Výhra v dané soutěži bude uvedena vždy a pouze v příspěvku, kterým se soutěž vyhlašuje na dané sociální síti. Neurčí-li prodávající jinak, výherce bude zveřejněn na dané sociální sítí po skončení soutěže, a to v termínech, které určí sám prodávající.

b) Zájemce o účast v soutěži musí být zpravidla aktivní uživatel na dané sociální sítí a musí na dané sociální síti mít svůj profil.

c) Soutěže mohou být založeny na sdílení fotografií, názorů, audiovizuálních děl a dalších příspěvků soutěžících.

d) Výherce soutěže bude vyhodnocovat interní komise organizátora na základě originality, nápaditosti, vtipu při splnění všech podmínek soutěží.

e) Vítěz musí splňovat všechna kritéria uvedená v jednotlivých příspěvcích na sociálních sítích, kterými bude soutěž vyhlášena.

f) Výherce bude o výhře vyrozuměn do soukromé zprávy na dané sociální síti, nebo veřejně sdílením jména či přezdívky výherce na dané sociální síti. Výherci vždy musí na výzvu zaslat prodávajícímu přesnou adresu a své jméno pro zaslání případné výhry. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za prodlení dodání informací ze strany výherců. Neurčí-li prodávající jinak, nebude-li výherce reagovat na výzvu prodávajícího k zaslání jména a adresy soutěžícího do 21 dnů od jejího zaslání, výhra propadá a prodávající soutěžícímu výhru nezašle, nerozhodne-li se prodávající jinak.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI SOUTĚŽI

Účastník soutěže uděluje  souhlas správci osobních údajů, kterým je prodávající (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění zpracovával tyto osobní údaje:

– jméno a příjmení/přezdívka;
– název společnosti;
– e-mail;
– telefonní číslo;
– adresu;
– podobiznu účastníka soutěže na fotografii.

Výše uvedené údaje je možné zpracovat na základě souhlasu uděleného účastníkem soutěže; účastník soutěže souhlasí s tím, aby výše uvedené údaje buď všechny nebo jen některé uvedené v tomto článku nebo článku č. XII., byly zveřejněny na internetových stránkách www.nyaderm.com nebo na sociálních sítích prodávajícího v souladu a za podmínek uvedených ve výše citovaných právních předpisech a těchto obchodních podmínkách. Prodávající prohlašuje, že uvedené údaje zpracovává za účelem organizace soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po nezbytně dlouhou dobu k ochraně jeho práv, maximálně po dobu 3 měsíců od ukončení soutěže.

Souhlas účastníka soutěže je udělen ve výše uvedeném rozsahu v okamžiku, kdy se přihlásí do soutěže vyhlášené organizátorem soutěže, jestliže současně s přihlášením do soutěže odsouhlasí seznámení s těmito obchodními podmínkami.

Správce se zavazuje získané osobní údaje užít pouze k účelu zde stanovenému a neposkytnout je bez souhlasu účastníka soutěže třetí osobě.

Správce se zavazuje, že zajistí získané osobní údaje takovým způsobem a s použitím takových technických a organizačních prostředků, aby byla plně zajištěna ochrana osobních údajů v souladu s Nařízením a platnými právními předpisy ČR.

Účastník soutěže je oprávněn kdykoliv požádat o opravu, doplnění, blokaci uděleného souhlasu nebo udělený souhlas písemně odvolat zčásti nebo zcela, a to oznámením na emailovou adresu: support@nyaderm.com.

V případě porušení podmínek pro poskytnutí osobních údajů Správcem má účastník soutěže právo obrátit se s žádostí o ochranu svých práv na Úřad pro ochranu osobních údajů.

SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM INFORMACÍ

Účastník soutěže zároveň uděluje prodávajícímu souhlas se zasíláním informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách, jakož i obchodních sdělení na poskytnutou e-mailovou adresu, ve smyslu zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do písemného odvolání souhlasu, nejdéle však na dobu trvání tří let.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení považována za uzavřenou smlouvu mezi spotřebitelem a prodávajícím, a je archivována za účelem jejího splnění a další evidence, a její stav je přístupný spotřebiteli. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazykových mutacích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Okamžikem uzavření kupní smlouvy spotřebitel přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

V případě zahraničních objednávek, se smluvní vztah řídí právním řádem České republiky.

Společnost NutriGuru, s. r. o., nenese odpovědnost za důsledky podávání přípravku NYADERM® Anti-aging Drink včetně všech chuťových variant třetími osobami/ třetím osobám.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 21. června 2021.

Děkujeme za váš čas strávený prostudováním obchodních podmínek.

Váš tým NYADERM®

Krásný dárek
od srdce

Využijte slevu 10% a udělejte radost sobě nebo své mamince prémiovou péčí, kterou si zaslouží.

Slevový kód:

*Platí pouze 48 hodin pro objednávky nad 1490 Kč.

Slevový kód:

*Platí pouze 48 hodin pro objednávky nad 1490 Kč.

Krásný dárek
od srdce

Využijte slevu 10% a udělejte radost sobě nebo své mamince prémiovou péčí, kterou si zaslouží.

Zde Vložte Text Nadpisu

Tající tělové máslo Guam Inthenso

Super výživné máslo, které efektivně zamezuje ztrátě pevnosti pokožky, zpevňuje a obnovuje. Extrémní hydratace pro opravdu vysušenou pokožku.

Tento inovativní produkt na kůži taje působením vašeho tělesného tepla, a činí tak z každé masáže opravdový zážitek. Obsahuje výtažky z řas GUAM a směs cenných přírodních vosků, které vyživují pokožku do hloubky, a jejich zpevňující a elastizující účinky jí dodávají celistvost a pevnost. Díky svému vysokému obsahu bambuckého másla a másla cupuaçu je GUAM Inthenso zvláště vhodné pro ty nejsušší a nejvíce dehydratované typy pleti.

Aktivní látky v jedné kapsli: mg /kap. % DRHP*
Bifidobacterium lactis HN019 biofilm Lactobacillus rhamnosus HN001 biofilm 10 x 109 CFU**        
Extrakt z oliv, granátového jablka, grepu, pomeranče, borůvek a zeleného čaje (polyfenoly 51%) 100 mg (z toho epigallokatechin-3-gallát: 6mg)  
Riboflavin (vit. B2) 1 mg 71,4%
Biotin (vit. B7) 25 ug 50%

*Denní Referenční Hodnota Příjmu

**CFU – kolonie tvořící jednotky při výstupní kontrole z výroby

Složení: Rozpustná glukózová vláknina (glucofiber – prebiotikum), inulin (prebiotikum), extrakt z oliv, granátového jablka, grapefruitu, pomeranče, borůvek a zeleného čaje (polyfenoly 51%), probiotické kultury ve formě biofilmu (Bifidobacterium lactis HN019 biofilm, Lactobacillus rhamnosus HN001 biofilm), glukomannan  (konjakový mannan), riboflavin (vitamín B2), biotin (vitamín B7), přidané látky: plnidlo (hydroxypropylmethylcelulosa), látka protispékavá (hořečnaté soli mastných kyselin), směsná složka: složení tobolky (hydroxypropylmethylcelulosa, guma gellan)

3. Uvedená denní sazba je platná v případě zvýhodněného členství v rámci NYADERM BEAUTY CLUB, zvolené varianty časově neomezeného předplatného a odběru minimálně 4 ks NYADERM® Anti-aging Drink během kalendářního roku. Ceny jsou uvedeny včetně DPH (15%) a příslušných poplatků. Neobsahují ale poplatky za doručení (není-li uvedeno jinak).

1. V závislosti na výsledcích klinických studií patentovaných složek obsažených v přípravku NYADERM® Anti-aging Drink v množství odpovídajícím provedeným klinickým studiím.