Pravidla soutěže: “Soutěž NYADERM”

Tento dokument obsahuje úplná pravidla a podmínky soutěže “Soutěž NYADERM” (dále jen “Soutěž”), která probíhá na Instagram Milena Žampová.

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Organizátorem Soutěže je společnost NutriGuru s.r.o., se sídlem Praha 4, Hanusova 353/12, Michle, PSČ 14000, IČO: 07536259, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Spisová značka: C302664, dne 10.října.2018 (dále jen „Organizátor“).

2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž se koná od 3.4.2022 do 30.4.2022 (dále jen “Doba konání Soutěže”).

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

3.1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 16 let.

3.2 Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo přímém dodavatelském vztahu k Organizátorovi nebo osoby jim blízké.

4. MECHANIKA SOUTĚŽE

4.1 Do Soutěže bude zařazen každý účastník Soutěže splňující podmínky stanovené těmito pravidly, který v Době konání Soutěže zakoupí kteroukoliv kůru NYADERM a to v aktuálně dostupné příchuti, tj.:
– Základní kůru nebo Pečující kůru nebo Intenzivní kůru, uvedenou na: OBCHOD, www.nyaderm.com
– Současně mu nebude účtováno poštovné za doručení na jím uvedenou adresu

Nárok na zařazení soutěžícího do soutěže a úhrada poštovného nevzniká v případě zakoupením: SADY VZORKŮ za 99CZK.

4.2. Zakoupením Kůry v rámci konání Soutěže potvrzuje soutěžící, že se seznámil s těmito pravidly Soutěže a že je bude dodržovat.

5. VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE A VÝHRA

5.1. Výherci budou vyhlášeni do 10 dní po skončení doby konání soutěže, a to losováním mezi soutěžícími. Celkově bude vylosován 1 výherce.

5.2. Výherce bude kontaktován po vyhodnocení Soutěže elektronicky na jeho e-mailové adrese prostřednictvím písemného oznámení a bude vyzván ke způsobu předání výhry osobně nebo zasláním kurýrní službou na adresu, kterou uvede v odpovědi na oznámení Organizátora.

5.3. V případě, že výherce neodpoví na oznámení ze strany Organizátora do 15 dnů, kdy ho Organizátor takto kontaktoval, ztrácí nárok na výhru a Organizátor je oprávněn určit prostřednictvím dalšího náhodného výběru jiného výherce.

5.4. Výherce získá roční kůru NYADERM zdarma, tj. 12 x Základní kůra NYADERM á2490CZK, v celkové hodnotě 29880CZK včetně DPH.

5.5. Výhra bude odeslaná nejdéle do 15 dnů ode dne poskytnutí odpovědi ke způsobu předání výhry ze strany výherce.

6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Soutěžící bere účastí v Soutěži na vědomí, že jeho osobní údaje budou Organizátorem jako správcem zpracovávány pro účely konání Soutěže a mohou být zveřejněny na Facebook a Instragam NYADERM nebo Instagram Milena Žampová za účelem oznámení výherců. Výherce Soutěže bere na vědomí, že v případě výhry bude pro účely poskytnutí a doručení výhry potřebné poskytnout Organizátorovi další osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, doručovací adresa. Osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu budou zpracovávány na základě článku 6 písm. b) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu takových údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “GDPR”). Výherce Soutěže dále bere na vědomí, že Organizátor může požadovat rovněž sdělení data narození, a to pro ověření skutečnosti, zda výherce Soutěže splňuje věkovou hranici stanovenou pro účast v Soutěži. Osobní údaje budou Organizátorem zpracovávány po Dobu konání Soutěže až do jejího vyhodnocení a v případě výherce po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí výhry.

6.2 Osobní údaje soutěžících nebudou poskytnuty třetím osobám, které se nepodílejí na realizaci Soutěže.

6.3 Soutěžící bere dále na vědomí, že má zejména právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu nebo výmaz nebo omezení jejich zpracování, dále právo vznést námitky proti zpracování a právo na přenositelnost osobních údajů. Tato práva může soutěžící uplatnit písemně na adrese sídla Organizátora soutěže nebo elektronicky na e-mailové adrese: info@nyaderm.com.
V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má soutěžící právo podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

6.4 Další informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici v Oznámení ochraně soukromí, které jsou k dispozici na www.nyaderm.com

7. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

V případě jakéhokoli porušení těchto pravidel, podvodného získání výhry, porušování pravidel Facebooku nebo jednání v rozporu s dobrými mravy si Organizátor vyhrazuje právo kdykoli Soutěž přerušit, ukončit, změnit tato pravidla Soutěže, či nevydat případnou výhru.

8. PRAVIDLA PRO SOUTĚŽECÍ

8.1. Do Soutěže budou zahrnuti jen soutěžící, kteří objednají a zaplatí za kůru NYADERM v Době konání Soutěže.

9. OSTATNÍ USTANOVENÍ

9.1. Organizátor je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených soutěžícím v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel soutěžícím je organizátor oprávněn neumožnit soutěžícímu účast v soutěži a případně jej ze soutěže vyřadit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí Organizátora o takovém opatření je konečné.

9.2. Výherce není oprávněn požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Organizátor tímto není vůči výherci Soutěže jinak zavázán a výherce nemá nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

9.3. Výhry nejsou právně vymahatelné.

9.4. Organizátor neodpovídá za funkčnost aplikací a za doručení zpráv či výher.

9.5. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor.

9.6. Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla v celé Době konání Soutěže, a to tak, že změnu vyhlásí na www.nyaderm.com nebo instagram Milena Žampová.

 

3. Uvedená denní sazba je platná v případě zvýhodněného členství v rámci NYADERM BEAUTY CLUB, zvolené varianty časově neomezeného předplatného a odběru minimálně 4 ks NYADERM® Anti-aging Drink během kalendářního roku. Ceny jsou uvedeny včetně DPH (15%) a příslušných poplatků. Neobsahují ale poplatky za doručení (není-li uvedeno jinak).

1. V závislosti na výsledcích klinických studií patentovaných složek obsažených v přípravku NYADERM® Anti-aging Drink v množství odpovídajícím provedeným klinickým studiím.